Đô chơi tàu hỏa

Đô chơi tàu hỏa

Đô chơi tàu hỏa và mô hình đường sắt tỷ lệ H0 - 1/87.

https://www.youtube.com/watch?v=7KNJSQeDXyU