Mô hình đường sắt hay mô hình xe lửa và mô hình tàu hỏa từ Đức

Mô hình đường sắt hay mô hình xe lửa và mô hình tàu hỏa từ Đức

Trong video này, có mô hình đường sắt hay mô hình xe lửa và mô hình tàu hỏa từ Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=ZsAcn-AZuDc