Xe lửa đồ chơi

Xe lửa đồ chơi

Xe lửa đồ chơi và mô hình tàu hỏa tỷ lệ HO - 1/87.

https://www.youtube.com/watch?v=R4gkjnSHAkM